Säännöt ja hallitus – Rules and board

REKISTERÖIDYN YHDISTYKSEN HALLITUS 2022/ BOARD of THE REGISTERED ASSOCIATION 2022:

Raila Knuuttila, puheenjohtaja / chair

Heini Mikkonen, varapuheenjohtaja / vice chair

Milla Mari Tommiska, rahastonhoitaja / treasurer

Taija Goldblatt, sihteeri / secretary

Takaisin etusivulle tästä.

SÄÄNNÖT / RULES (scroll down for English)

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mandala ry.
ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnonkatastrofien ja suuronnettomuuksien uhrien sekä vähävaraisten ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja pyrkiä parantamaan heidän elämänlaatuaan. Yhdistyksen toiminta käsittää avustuskohteita koti- ja ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– harjoittaa humanitääristä avustustoimintaa kohderyhmilleen
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
– järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä illanviettoja
– harjoittaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa
– toimii yhteistyössä muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa
– toimii muilla vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi
– hakea ja ottaa vastaan avustuksia
– hankkia omistukseensa tai hallintaansa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
– järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4§ Jäsenen oikeudet

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

6§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus

Hallitukseen kuuluu neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin.

10§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta
– kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen

16§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


1§ Name and place of the association

The name of the association is Breathing Art Mandala Grove ry
and is based in Helsinki.

2 § Purpose and Function

The purpose of the association is to promote the mental and physical well-being of the victims of natural disasters and major disasters, as well as those with low resources, and to improve their quality of life. The activities of the association include assistance projects at home and abroad.

To accomplish its purpose, the association
– Carry out humanitarian aid to its target groups
– take initiatives and presentations and make statements
– organizes discussion and information events as well as night out
– carry out information, awareness and publication activities
– cooperates with other associations and communities
– works in other similar ways to accomplish its purpose.

To support its purpose, the association can
– apply for and receive grants
– acquire or dispose of movable and immovable property necessary for the pursuit of its business
– arrange for cash collections and lotteries with appropriate permission.

3§ Members

A person who accepts the purpose of the association may be accepted as a member of the association.

A private person or legal entity that wishes to support the purpose and activities of the association may be admitted as a supporting member.

The members of the association will be approved by the members of the association on the application.

4§ Membership rights

Each member of the association has one vote at the meeting. The support member has the right to attend and speak, but not the right to vote.

5§ Obligations of a Member

The actual member is obliged to pay the subscription fee and the annual membership fee. The Affiliate Member is obliged to pay the Accession Fee and the Annual Fee.

Section 6 Resignation of a Member
A member has the right to resign from the association by notifying the board or its chairman in writing, or by announcing the resignation at the association meeting for entry in the minutes.

Section 7 Separation of a Member
A member of the Board may be dismissed by the Board of Directors if the member has failed to pay its due membership fee or otherwise fails to fulfill the obligations that he or she has committed to the association or outside of the association significantly or has ceased to fulfill the membership conditions specified in law or regulations.

Section 8 Board

The Board consists of four members. The Board of Directors elects from among its members a chairman and vice-chairman, and from among or from outside the treasurer, secretary and other necessary officials. The Board’s term of office is a calendar year.

9§ Writing an association name

The name of the association is written by the chairman of the board alone.

10§ Accounting period
The financial year of the association is the calendar year.

11§ Functional Audit / Auditing
The financial statements, together with the necessary documents and the annual report of the Board of Directors, shall be submitted to the auditors / auditors at least one month before the meeting at which the financial statements are approved. Functional inspectors / auditors shall submit their written statement to the Board of Directors no later than two weeks prior to the meeting in question.

12§ Association meetings

The association holds one annual meeting in January-May each year.

The following matters are discussed in the association’s annual meeting:

1. Opening of the meeting
2. The chairman of the meeting, the secretary, two examiners of the minutes and, if necessary, two counters shall be elected
3. The legality and quorum of the meeting are stated
4. Adopt the agenda of the meeting
5. presents the financial statements, the annual report and the statement of the auditors / auditors
6. Decides to approve the financial statements and discharge to the Board of Directors and other accountable persons
7. establish an action plan and an estimate of revenue and expenditure
8. fixes the amount of membership and membership fees of the full members and the amount of the membership and support fee of the supporting members;
9. elect the Board of Directors according to section 8
10. Select one or two Performance Inspectors and Deputy Inspectors or one or two auditors and deputy auditors to review accounts for the current financial year
11. deal with other matters mentioned in the invitation to the meeting.

If a member of the association wishes to receive a matter for consideration by the association’s annual meeting, he or she must inform the board in writing in good time so that the matter can be included in the invitation.

13§ Decision making
The decision of the association meeting, unless otherwise specified in the rules, shall be deemed to have been supported by more than half of the votes cast.

At the time of the vote, the chair of the meeting equally resolves, but in the election there is a lot.

14§ Extraordinary meeting
An extraordinary meeting will be held when the Association’s meeting so decides, or when the Board considers it to be appropriate, or when at least one-tenth (1/10) of the members entitled to vote of the Association require written notice from the Board of Directors for a specific matter.

Advertisement